ELECTRONIC COMMUNICATION RULES

ULTIMO

 • LANGUAGE

  English version | Polish version

 • Electronic Communication Rules

  These Rules define the principles of using electronic communication of ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; address: ul. Raduńska 40, 83-333 Chmielno, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register [KRS] maintained by the District Court Gdańsk-Północ, in Gdańsk, 8th Commercial Division under number KRS 0000337451, REGON [statistical number] 220837957, NIP [taxpayer’s identification number] 9571027184, with share capital of PLN 50 000.00.

  1. Company contact details: ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 1a, 80-257 Gdańsk, email: hello@ultimo.studio, tel. +48 697 242 244, hereinafter: ULTIMO.

  2. Before giving your consent you should carefully read these Rules.

  3. If you want to use electronic communication with ULTIMO, you must have:
  a) access to specific devices, including in particular a computer or another multimedia device with access to the Internet; and
  b) access to an Internet browser; and
  c) active and properly configured electronic mail address (email address).

  4. Electronic communication with you shall be provided free of charge, for an unlimited time.

  5. As part of the electronic communication, ULTIMO shall send information containing details of the ProductCamp event as well as other conference and training events concerning ULTIMO and its activities to the email address you provided.

  6. ULTIMO shall send information only as often as necessary to inform the Participant about the course of the event.

  7. Information shall be sent to you in an email to the email address you indicated (electronic mail address).

  8. If you want to subscribe to the ULTIMO service, you must:
  a) enter (provide) the your electronic mail address into the form when purchasing tickets on the ProductCamp platform and give consent to receive information by ticking checkbox no. 2 “Electronic Communication Rules”, as well as provide your email address in the form made available by ULTIMO during events organized by the Company,
  b) give consent for receiving commercial and promotional information at the email address provided in the form by means of electronic communication, including in particular electronic mail, in accordance with the Act on Rendering Electronic Services of 18 July 2002 (i.e. Dz. U. [Journal of Laws] of 2019, item 123, as amended),
  c) read and accept these Rules.

  9. The use of electronic communication provided by ULTIMO in compliance with the provisions of subsection 8 of the Rules shall result in adding your email address to the ULTIMO emailing database. Entering your email address in the form during registration is necessary to provide electronic communication services by ULTIMO. For group purchases of tickets, the ordering entity shall provide ULTIMO with email addresses of Participants for electronic communication to inform them about the provisions of this document.

  10. ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; address: ul. Raduńska 40, 83-333 Chmielno, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Gdańsk-Północ, in Gdańsk, 8th Commercial Division under number KRS 0000337451, REGON 220837957, NIP 9571027184, with share capital of PLN 50 000.00, is the Controller of your personal data provided in connection with the sending of information in the manner described above.

  11. ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością processes the personal data provided by you and collected in its database in accordance with the Privacy Policy.

  12. You may at any time, without giving any reason and without incurring any costs, change the previously indicated email address to which ULTIMO information is sent, or opt out of receiving information from ULTIMO, by clicking the link placed in the footer of every ULTIMO message, with the following contents: “You can update your preferences or unsubscribe from the list”, however if you unsubscribe, you won’t receive information about the organisation of the Event.

  13. You may not provide or transmit illegal content in the electronic communication.

  14. You can lodge complaints via electronic email to the address: ido@productcamp.pl.

  15. A complaint lodged should include in particular: description of the case in question, email address or mailing address where a response to the complaint should be sent if you agree to receive a response to the complaint by electronic mail to an email address other than the one provided or by another preferred way of informing you about the way the complaint is handled. Complaints shall be considered and answers about the way they are considered shall be given within fourteen days of the day of receipt of the complaint by ULTIMO. Information about how the complaint is handled will be sent to you as per the particulars provided in the complaint notification. Should there be any information missing in the complaint lodged, ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością will send a request to you to provide the missing information as per the particulars provided.

  16. ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reserves the right to change the provisions of these Rules. You will be notified of each change to the Rules via email with a list of changes made to the Rules which will be sent to the email address provided during the registration process. Information about changes to the Rules shall be sent not later than 14 days before the changes in the Rules are implemented.

  17. Changes to the Rules shall come into force on the day provided along with the change notification, however not earlier than 14 calendar days from the date of notification of changes to the Rules; with the reservation that the changed Rules shall be binding upon you unless you declare, within 14 days from the date of receipt of the change notification, that you unsubscribe from ULTIMO electronic communication, should you not accept the new provisions of the Rules.

  18. The provisions of these Rules shall be available free of charge at https://2019.productcamp.pl/reg-komunikacji-elektronicznej/ in the form that allows for downloading, reproducing and saving provisions of these Rules by means of an IT system that you use.

  19. You are requested to read the Privacy Policy and Cookies Policy available at: www.productcamp.pl/polityka-prywatnosci/.


 • Regulamin komunikacji elektronicznej

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z komunikacji elektronicznej ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; adres: ul. Raduńska 40, 83-333 Chmielno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000337451, REGON 220837957, NIP 9571027184, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

  1. Dane kontaktowe Spółki: ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 1a, 80-257 Gdańsk, e-mail: hello@ultimo.studio, tel.: 697-242-244, dalej: ULTIMO.

  2. Przed wyrażeniem zgody, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

  3. Korzystanie z komunikacji elektronicznej z ULTIMO uwarunkowane jest posiadaniem przez użytkownika:
  a) dostępu do określonych urządzeń, w tym w szczególności komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do sieci Internet, oraz
  b) dostępu do przeglądarki internetowej, oraz
  c) posiadaniem aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)

  4. Komunikacja elektroniczna z Użytkownikiem świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

  5. W ramach komunikacji elektronicznej ULTIMO, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła informacje zawierające szczegóły wydarzenie ProductCamp oraz kolejnych eventów konferencyjnych i szkoleniowych dotyczących ULTIMO i prowadzonych przez nią działań.

  6. Informacje wysyłane przez ULTIMO są nie częściej niż jest to potrzebne celem poinformowania Uczestnika o przebiegu wydarzenia.

  7. Informacje kierowane są w formie listu elektronicznego do Użytkowników na wskazany przez Użytkownika adres e-mail (adres poczty elektronicznej).

  8. Subskrypcja usługi ULTIMO jest możliwa po wykonaniu przez Użytkownika następujących czynności:
  a) wpisanie (podanie) adresu poczty elektronicznej Użytkownika w formularzu w momencie kupna biletów na platformie eventu ProductCamp i wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji, poprzez zaznaczenie checkboxa nr 2 pt. “Regulamin Komunikacji Elektronicznej”, a także poprzez podanie adresu e-mail w formularzu udostępnianym przez ULTIMO wypełnianego podczas eventów organizowanych przez Spółkę,
  b) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych i informacji o promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.),
  c) zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,

  9. Korzystanie z komunikacji elektronicznej świadczonej przez ULTIMO zgodnie z postanowieniami ust. 8 Regulaminu, skutkuje dodaniem adresu e-mail Użytkownika do bazy e-mailingowej ULTIMO. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia komunikacji elektronicznej ULTIMO. W przypadku kupna biletów w sposób zbiorowy, podmiot dokonujący zamówienia zobowiązany jest do przekazania ULTIMO adresów e-mail Uczestników, poprzez które możliwa będzie komunikacja elektroniczna oraz poinformowania ich o treści niniejszego dokumentu.

  10. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z wysyłaniem informacji w sposób opisany powyżej jest ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; adres: ul. Raduńska 40, 83-333 Chmielno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000337451, REGON 220837957, NIP 9571027184, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

  11. ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza przekazane przez Użytkowników i zgromadzone dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności.

  12. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłane są informacje ULTIMO lub zrezygnować z otrzymywania informacji od ULTIMO, klikając na link umieszczony w stopce każdej informacji ULTIMO, o treści: „You can update your preferences or unsubscribe from the list” jednakże rezygnacja uniemożliwi powiadamianie Uczestnika o informacjach związanych z organizacją Wydarzenia.

  13. W ramach komunikacji elektronicznej Użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać oraz nie przekazywać treści o charakterze bezprawnym.

  14. Użytkownik może składać reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ido@productcamp.pl.

  15. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, podany adres e-mail lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail inny niż podany lub inny preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  16. ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany podczas rejestracji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.

  17. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z komunikacji elektronicznej ULTIMO w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

  18. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem www.productcamp.pl/reg-komunikacji-elektronicznej/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

  19. ULTIMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poleca użytkownikom zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.productcamp.pl/polityka-prywatnosci/.